پرتال

ترانس تقویت نارنج

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  *
  *
  *
معافیت خدمت
وضعیت تاهل
تصویر کارت ملی   *
تصویر شناسنامه   *
تصویر عکس 4*3   *

مهارت خواندن نوشتن مکالمه
انگلیسی
Word
   
Excel
بیمه

بیمه

بیمه

آیا با هیچ یک از کارکنان شرکت آشنایی یا نسبتی دارید ؟
دو نفر که شما را کاملا می شناسید و با شما نسبت خویشاوندی ندارد ، به عنوان معرف بنویسید.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
شخصی را که باید در مواقع ضروری از وضع شما آگاه شویم، معرفی نمایید